Polityka prywatności
images/flags/pl_flag.jpg&w=20  images/flags/en_flag.jpg&w=20 
Regulamin

       Regulamin Przeglądu Konkursowego
IX edycji „Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej” w roku 2018


Celem Festiwalu jest zwrócenie uwagi na piosenkę i balladę filmową w ich różnych formach stylistycznych i gatunkach jako ten obszar twórczości, który wart jest wyodrębnienia i refleksji.


1. Pomysł Festiwalu nawiązuje do niezapomnianej ballady filmowej autorstwa Krzysztofa Komedy i Agnieszki Osieckiej „Nim wstanie dzień” z polskiego westernu Hoffmana i Skórzewskiego „Prawo i pięść” zrealizowanego w Toruniu w 1964 roku. Zarówno sama ballada ze względu na jej wyjątkowe i ponadczasowe walory artystyczne jak i w ogóle fenomen piosenki filmowej w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na nowo zaprezentować najlepsze i najciekawsze piosenki i ballady filmowe kinematografii polskiej, europejskiej oraz światowej. Do miejsca takiego aspiruje Toruń, gotyckie miasto nad Wisłą o niepowtarzalnym klimacie, miasto, które ma swoje znaczące miejsce w historii polskiej sztuki filmowej (w plenerach Torunia realizowano min. takie filmy jak: „Zamach” Passendorfera, „Rejs” Piwowskiego, „Rok spokojnego słońca” Zanussiego, „Jeszcze nie wieczór” Bławuta, „Wrony” Kędzierzawskiej, „Kolorowe pończochy” Nasfetera). Tu także narodził się w roku 1993 światowy Festiwal Sztuki Operatorskiej „Camerimage”, a od roku 2002 organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST.

2. Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu ma formułę otwartego konkursu skierowanego do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych poświęconych piosence. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W przeglądzie konkursowym nie mogą brać udziału nagrodzeni uczestnicy poprzednich edycji.

3. Przegląd Konkursowy składa się z trzech etapów:
Etap I –     eliminacje uczestników na podstawie zgłoszenia i nagrania,
Etap II – Przegląd Konkursowy w dniu 20 lipca 2018 r.,
Etap III – Gala Festiwalowa w dniu 21 lipca 2018 r. – z udziałem laureatów Przeglądu Konkursowego oraz zaproszonych wykonawców i gości specjalnych Festiwalu.

4. Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na:
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.tak.torun.pl/festiwal/. 
przesłaniu na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego nagrania audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych – jednej z repertuaru kina polskiego, drugiej z repertuaru kina światowego
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Nagranie winno być wykonane „live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. Nagranie z dopiskiem „Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej” należy przesłać na poniższy adres:

Toruńska Agenda Kulturalna,
ul. Marii Konopnickiej 13/4
87-100 Toruń.

5. Nadesłane zgłoszenia ocenia i wyłania uczestników Przeglądu Konkursowego Kierownik Muzyczny w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu.

6. Dyrektor Festiwalu i Kierownik Muzyczny Festiwalu mogą rekomendować wybranych wykonawców bezpośrednio do II Etapu – Przeglądu Konkursowego.

7. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu na stronie internetowej Festiwalu (www.piosenkafilmowa.pl) najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r.

8. Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z Kierownikiem Muzycznym powołuje Jury oceniające Przegląd Konkursowy (4 – 6 osób). Przewodniczącym Jury jest Kierownik Muzyczny Festiwalu.

9. Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego zakwalifikowani do udziału w Gali Festiwalowej zobowiązani są do:
wzięcia udziału nieodpłatnie w próbach oraz koncercie finałowym wraz z pozostałymi członkami zespołu i wykonania jednej z prezentowanych w konkursie piosenek w uzgodnieniu z Kierownikiem Muzycznym Festiwalu, nieodpłatnego udziału w jednym z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasto Toruń w terminie uzgodnionym z Organizatorem Festiwalu (laureatowi przysługuje zwrot kosztów podróży oraz noclegu).

10. Nagrody:
a) Nagrody Regulaminowe:
I Nagroda Główna Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w wysokości 12.000 zł,
II Nagroda w wysokości 6.000 zł ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,
III Nagroda w wysokości 5.000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

b) Nagrody specjalne:
Nagroda za najlepsze wykonanie piosenki z filmu polskiego w wysokości 4.000 zł ufundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Nagroda za najlepsze wykonanie piosenki z filmu zagranicznego w wysokości 3.000 zł ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
oraz inne nagrody i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu.

Laureat może być wyróżniony tylko jedną nagrodą: regulaminową lub specjalną. Inne nagrody i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu mogą być przyznane laureatowi nagrody regulaminowej i specjalnej.

11. Wyniki Przeglądu Konkursowego Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury, w późnych godzinach wieczornych w dniu 20 lipca 2018 r., w miejscu Przeglądu Konkursowego.

12. Każdy Uczestnik Festiwalu ma prawo do wystąpienia z własnym akompaniatorem lub zespołem muzycznym - skład nie może przekraczać 3 osób. Do prezentacji konkursowej może zostać wykorzystane nagranie ścieżki dźwiękowej utworu (zapisane w formacie CD lub na mini dysku).

13. Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Festiwalu ponosi Organizator Festiwalu.

14. Uczestnicy Konkursu, z chwilą przystąpienia do I etapu Festiwalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora Festiwalu prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu.

15. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 17 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)    utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej,
w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,
b)    utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,
c)    zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,
d)    umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,
e)    niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,
f)    nadawanie za pomocą satelity.

16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.

17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Festiwalu na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi Festiwalu nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

18. Organizator Festiwalu pokrywa koszty zakwaterowania Uczestników Przeglądu Konkursowego i Gali Festiwalowej.

19. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Dane kontaktowe:


Dyrektor Festiwalu
Andrzej Szmak, tel.: 734 179 847; e-mail: aszmak@poczta.onet.pl

Kierownik Muzyczny Festiwalu, Przewodniczący Jury Przeglądu Konkursowego
Krzesimir Dębski

Biuro Organizacyjne Przeglądu Konkursowego
Małgorzata Juras 882 425 870, e-mail: m.juras@tak.torun.pl

Adres do korespondencji:
Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4
87-100 Toruń
tel: 662 072 661
e-mail: info@tak.torun.pl

 

 


 
Copyright 2010–2016 Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej | Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Oprawa graficzna strony: Dagmara Pochyła oraz Monika Bojarska · www.myspace.com/dagmirion
Created by Digital Sky